Stanovy

Vytlačiť

STANOVY ZÁPADOSLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU

Článok I. Základné ustanovenia

 1. Tieto stanovy upravujú činnosť občianskeho združenia, ktoré má názov: Západoslovenský atletický zväz.
 2. Západoslovenský atletický zväz (ďalej ZsAZ) je dobrovoľným združením atletických oddielov a klubov, budovaným na demokratických princípoch. ZsAZ je právnickou osobou, združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 3. ZsAZ je predstaviteľom atletiky  v oblasti západného Slovenska. Poslaním ZsAZ je na základe možností vytvárať všetkým subjektom v ňom združených optimálne organizačné, materiálne, prípadne iné podmienky pre ich činnosť s cieľom zlepšovať športovú výkonnosť.
 4. V mene ZsAZ je oprávnený konať a zaväzovať sa Predseda ZsAZ.
 5. Sídlom ZsAZ je Trnava, Rybníková ul. č. 14, PSČ 917 01.

Článok II. Hlavné úlohy ZsAZ

Hlavnými úlohami ZsAZ sú najmä:

 1. zabezpečovanie rozvoja atletiky na západnom Slovensku, ochrana a obhajoba záujmov všetkých subjektov  združených v ZsAZ, vrátane starostlivosti  o zabezpečovanie rozvoja mládežníckej atletiky, 
 2. organizovanie  a riadenie majstrovských atletických súťaží ZsAZ, 
 3. podieľanie sa na vytváraní organizačných, ekonomických, materiálnych podmienok a služieb, potrebných k činnosti členov, 
 4. spolupráca  so zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými záujmovými organizáciami a združeniami v SR, 
 5. získavanie a  po vzájomnej dohode rozdelenie finančných prostriedkov pre združené subjekty, 
 6. zabezpečovanie  dodržiavania pravidiel a poriadkov IAAF, EAA a SAZ pri atletických súťažiach na území SR organizovaných ZsAZ a subjektami v ZsAZ združených, 
 7. spolupráca so SAZ a Antidopingovou agentúrou SR  pri zabezpečovaní úloh  v boji proti dopingu.

Článok III. Členstvo

 1. ZsAZ je dobrovoľným združením atletických oddielov a klubov registrovaných v SAZ, ktoré súhlasia so stanovami ZsAZ a ktoré majú právnu subjektivitu alebo odvodenú právnu subjektivitu.
 2. Riadnym členom  ZsAZ sa môže stať atletický oddiel alebo klub na základe podanej prihlášky a jej schválením VV ZsAZ. Spôsob evidencie členstva, predlžovanie členstva, platenia poplatkov, atď. stanovuje vnútorný predpis ZsAZ.
 3. Riadne členstvo v ZsAZ zaniká : a) zánikom ZsAZ, b) zánikom atletického oddielu, klubu, c) vystúpením písomnou formou, d) vylúčením oddielu, klubu na základe rozhodnutia  VV ZsAZ.
 4. Vnútorné usporiadanie jednotlivých atletických oddielov, klubov združených v ZsAZ si tieto upravia v rámci vlastných stanov.
 5. Atletické oddiely a kluby sa môžu združovať aj do iných územných celkov (krajov, okresov a pod.)
 6. Fyzické osoby, jednotlivci, sú členmi v ZsAZ prostredníctvom svojho členstva v subjektoch, ktoré sú členmi ZsAZ.

Článok IV. Práva a povinnosti členov – právnych subjektov

 1. Členovia ZsAZ majú právo najmä: 
  1. zúčastňovať sa na  činnosti ZsAZ, 
  2. zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných ZsAZ, 
  3. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich delegátov na Valnom zhromaždení ZsAZ. Podmienky účasti sú uvedené v článku VII. stanov ZsAZ, 
  4. navrhovať  svojich zástupcov do orgánov ZsAZ, 
  5. predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, požadovať informácie o činnosti a hospodárení ZsAZ, 
  6. upozorňovať na chyby a nedostatky v práci ZsAZ, 
  7. podieľať sa na finančných prostriedkoch určených v rozpočte ZsAZ na činnosť členov.
 2. Členovia ZsAZ majú najmä tieto povinnosti:
  1. dodržiavať stanovy, smernice, poriadky a pokyny, plniť uznesenia ZsAZ  a jeho orgánov, 
  2. dbať o všestranný rozvoj atletiky,
  3. chrániť symboly  ZsAZ a SAZ, 
  4. riadne platiť členské zväzové príspevky.

Článok V. Symboly ZsAZ

 1. Symbolmi ZsAZ sú znak a zástava ZsAZ.
 2. Zástava  ZsAZ je biela so znakom ZsAZ umiestneným uprostred.
 3. Schválený znak sa môže používať na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách, reprezentačnom oblečení, propagačných materiáloch.

Článok VI. Orgány ZsAZ

 1. Orgánmi ZsAZ sú:
  1. valné zhromaždenie (VZ ZsAZ)
  2. výkonný výbor (VV ZsAZ)
  3. dozorná rada (DR ZsAZ)
 2. Uznesenia a rozhodnutia orgánov ZsAZ sú záväzné  pre všetkých členov ZsAZ.

Článok VII. Valné zhromaždenie ZsAZ

 1. Valné zhromaždenie ZsAZ je najvyšším orgánom ZsAZ. Je to zhromaždenie delegátov členov združených v ZsAZ.
 2. VZ ZsAZ zvoláva VV ZsAZ, a to minimálne raz ročne.
 3. Na VZ ZsAZ má každý subjekt združený v ZsAZ právo delegovať delegátov s hlasom rozhodujúcim na základe nasledujúceho kľúča : a) za každý registrovaný oddiel k 01.01.  v roku konania VZ 1 delegát, b) oddiely a kluby, ktoré sa umiestnili v hodnotení oddielov SAZ podľa umiestnení na Majstrovstvách Slovenska na 1. – 15. mieste majú právo delegovať ďalšieho 1 delegáta, c) členovia VV ZsAZ a DR ZsAZ
 4. VZ ZsAZ sa môžu zúčastniť s hlasom poradným riadiaci súťaží  a pozvaní hostia.
 5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pri rokovaní sa VZ riadi rokovacím poriadkom.
 6. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne  jedenkrát za rok. Mimoriadne VZ sa zvoláva na základe písomnej požiadavky 1/3 oddielov, klubov združených v ZsAZ registrovaných k 01.01. v roku zvolania VZ. Písomná požiadavka musí obsahovať celé meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu. Pri splnení uvedenej požiadavky je VV ZsAZ povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia žiadosti.
 7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, najmä:
  1. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
  2. volí predsedu a členov výkonného výboru ZsAZ (spolu v počte 5 členov) spravidla na štyri roky,
  3. volí dozornú radu spravidla na štvorročné obdobie v počte 3 členov, 
  4. schvaľuje rozpočtový zámer ZsAZ  a správu o hospodárení, 
  5. schvaľuje zásady smerníc ZsAZ, 
  6. prerokováva správu o činnosti a hospodárení ZsAZ za uplynulé obdobie a správu o činnosti dozornej rady ZsAZ, 
  7. hodnotí činnosť výkonného výboru a je oprávnené meniť alebo zrušiť rozhodnutia výkonného výboru, 
  8. volí delegátov na VZ SAZ, 
  9. rozhoduje o zmene názvu a sídla ZsAZ, 
  10. rozhoduje o vstupe, prípadne vystúpení zo SAZ a ďalších telovýchovných spolkových organizácií v SR.
 8. VZ ZsAZ rozhoduje hlasovaním, rozhodnutie VZ ZsAZ má formu uznesenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prezentovaných delegátov.
 9. VZ ZsAZ sa riadi rokovacím poriadkom a volebným poriadkom, ktoré si samo schvaľuje.
 10. Ak nastane situácia, že na začiatku rokovania VZ ZsAZ, alebo v jeho priebehu, je VZ ZsAZ neuznášaniaschopné, po uplynutí príslušnej lehoty predsedajúcim VZ ZsAZ určenej čakacej lehoty bude VZ ZsAZ rozpustené. VV ZsAZ je povinný zvolať mimoriadne VZ ZsAZ najneskôr 90 dní odo dňa, kedy sa malo konať VZ ZsAZ, ktoré bolo rozpustené pre neuznášaniaschopnosť.

Článok VIII. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor ZsAZ riadi činnosť ZsAZ medzi zasadnutiami  Valného zhromaždenia ZsAZ. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované Valným zhromaždením alebo o veciach, ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo na rozhodovanie. Za svoju činnosť zodpovedá VZ ZsAZ. VV ZsAZ má 5 členov.
 2. Mandát člena VV ZsAZ vzniká jeho zvolením. Zaniká uplynutím volebného obdobia, vzdaním sa mandátu, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, odstúpením VV ZsAZ alebo odvolaním člena VV ZsAZ na VZ ZsAZ
 3. Výkonný výbor ZsAZ:
  1. je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, 
  2. schvaľuje doplnky, úpravy a novelizácie ekonomických smerníc a športovo – technických smerníc v zmysle zásad schválených valným zhromaždením, 
  3. kontroluje použitie účelových dotácií, 
  4. pre zabezpečenie činnosti vytvára na funkčné obdobie poradné orgány  - komisie,
  5. navrhuje členov VV SAZ, komisií VV SAZ a iných združení,
  6. zvoláva zasadnutia VZ ZsAZ,
  7. stanovuje podmienky členstva v ZsAZ, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena zo ZsAZ, 
  8. rieši porušenia smerníc ZsAZ.

Článok IX. Predseda ZsAZ

 1. Predseda ZsAZ riadi činnosť VV. Je zodpovedný za vedenie a celkovú činnosť ZsAZ.
 2. Predseda  je štatutárnym zástupcom ZsAZ. Je volený spravidla na 4 roky na VZ ZsAZ. Pri výkone svojej funkcie vystupuje menom ZsAZ.
 3. Predseda koná v rozmedzí a spôsobmi, ktoré sú dané týmito stanovami, vnútornými predpismi ZsAZ a rozhodnutiami VV ZsAZ. Predseda koná samostatne.
 4. Podpisuje všetky zmluvy ZsAZ.
 5. Môže poveriť svojim zastupovaním člena VV.

Článok X. Dozorná rada ZsAZ

 1. Dozorná rada ZsAZ je kontrolným orgánom ZsAZ. Kontroluje činnosť a hospodárenie ZsAZ a podáva o tom správu Valnému zhromaždeniu. Má právo kontrolovať činnosť komisií VV ZsAZ a použitie účelových dotácií poukázaných subjektom združených v ZsAZ. Dozorná rada má 3  členov. Zo svojho stredu si zvolí predsedu, ktorý má právo zúčastňovať sa na všetkých schôdzach VV ZsAZ.  

Článok XI. Majetok a hospodárenie

 1. Zdrojom majetku ZsAZ sú:
  1. príspevky od SAZ 
  2. príjmy od organizácií, ktorých je ZsAZ členom, alebo ktoré sú členom ZsAZ
  3. príspevky a dotácie zo štátnych a komunálnych zdrojov 
  4. príjmy z členských a iných príspevkov 
  5. dary, sponzorské príspevky a iné príjmy 
  6. príjmy z podnikateľskej činnosti
 2. Zásady o hospodárení stanovuje ZsAZ  a tieto sú pre združené subjekty záväzné. Valné zhromaždenie ZsAZ určí, ktoré zásady a smernice SAZ  preberie.
 3. ZsAZ v rámci činnosti môže užívať trvalo alebo dočasne mu zverený majetok štátu a obcí alebo iné druhy podľa vlastných predpisov.
 4. Hospodárenie  ZsAZ sa riadi schváleným rozpočtovým zámerom na VZ ZsAZ a nasledujúcimi rozhodnutiami VV ZsAZ pri dodržaní platných smerníc o hospodárení a všeobecne platnými  záväznými právnymi predpismi.
 5. ZsAZ vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.
 6. Kontrolu hospodárenia ZsAZ zabezpečuje Dozorná rada ZsAZ.

Článok XII. Zánik ZsAZ

 1. ZsAZ zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia ZsAZ. K uvedenému rozhodnutiu je potrebný súhlas 2/3 delegátov Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje i o vysporiadaní majetku ZsAZ.

Článok XIII. Záverečné ustanovenie

 1. Tieto stanovy  ZsAZ sú platné dňom ich schválenia VZ ZsAZ v Trnave , dňa  13.03.2010.
 2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Súčasne s tým bude ukončená účinnosť predchádzajúcich stanov.
 3. Účinnosť rozhodnutí, vnútorných predpisov alebo iných dokumentov novo prejednaných a schválených už na základe týchto stanov nesmie byť skoršia ako účinnosť samotných stanov podľa odseku 2.
 4. Výklad stanov robí VV ZsAZ.
 5. Štatutárnym zástupcom ZsAZ je predseda ZsAZ: Mgr. Martin Illéš, dátum narodenia 12.06.1979.

Príloha: Vyobrazenie symbolov ZsAZ

Všetky práva vyhradené Západoslovenský atletický zväz © 2013.